نشریه

خانه اندیشمندان علوم انسانی

شاخه های انجمن در استان ها

انتشار کتاب

تبلیغات سمینارها

همایش علمی قنات، جغرافیا، جامعه

 

کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی

عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران

 

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری

 

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

 

 

اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران

راهکارها  وچالش ها

 

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

 

 

اولین همایش پژوهش های کاربردی در جغرافیا

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

 

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

 

 

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

نخستین کنگره بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

همایش علمی آسمان آبی زمین پاک

 

 

اولین کنفرانس ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

 

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

 

دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

 

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

 

دانشگاه ها

اساتید جغرافیا

این بخش در حال تکمیل می باشد

و امتحانی درج گردیده است در سایت

دکتر احمد پوراحمد
دکتر ابوالفضل مشکینی

دکتر محمدتقی رهنمایی

دکتر محمدحسن گنجی

دکتر حسین حاتمی نژاد

دکتر فرانک سیف الدینی

دکتر محمدتقي رضویان

 دکتر مظفر صرافی

دکتر زهره فنی

دکتر اسماعیل شیعه

دکتر اصغر ضرابی

دکتر محمدرحیم رهنما
دکتر محمد رضا پورمحمدی
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دکتر اصغر نظریان

دکتر کرامت ا... زیاری

دکتر اکبر پرهیزگار
دکتر مهدی قرخلو
دکتر کیومرث حبیبی
دکتر ژیلا سجاری